تکنولوژيست آموزشی کيست وچه می کند؟

نقش موادووسايل آموزشی در تدريس ويادگيری

قبل ازشروع بحث دراين باره لازم به تذکراست که هيچ يک ازرسانه های اموزشی به تنهايی ازعهده تمام خدمات برنمی آيد بلکه هميشه تلفيق مناسبی از انها می تواند معلمان را درتدريس وفراگيران رادريادگيری ياری نمايد .

واما دررابطه بانقش مواد ووسايل درتدريس ويادگيری مدت زمان مديری است که محققان و دانشمندان تعليم وتربيت برآنند تا ازراه پژوهش وتحقيق نقش اينگونه مواد وتجهيزات مربوط به آنها را درامر آموزش آشکار کرده ودر اختيار مربيان ومسولان امر آموزشی قراردهند.

براساس بررسيها ومطالعات انجام شده نقش مواد وتجهيزات آموزشی را می توان به شرح زير موردتوجه قرارداد .

1-اينگونه موادووسايل اساس قابل لمسی را برای تفکر وايجاد مفاهيم بوجود می آورند.

2-توجه وعلاقه فراگيران راجلب می کنند.

3-يادگيری را سريع تر، موثرتر و پايدارتر می کنند.

4-تجارب واقعی،عينی وحقيقی رادراختيار فراگيران قرارمی دهند.

5-موقعيت هايی رادر اختيار قرار می دهند که کسب انها را از راههای ديگران امکان پذير نيست نظير:

 الف)جريانات و رويدادهايی که به علت کندی حرکات و پيدایش مطالعه جزئيات انها امکان پذير نيست .مثل فيلم برداری ونمايش باز شدن گل با استفاده از تکنيک فيلم برداری ((تک فريم))

ب)جريانات و رويدادهايی که به علت سرعت حرکت وپيدايش مطالعه انها با دشواری صورت می گيرد نظير بال زدن حشرات وپرندگان با استفاده از تکنيک فيلمبرداری سريع.

ج)آنچه به دليل حجم زياد ويا سنگينی وزن يا عدم قابليت انتقال آوردنش به کلاس درس مقدور نيست مثل تاسيسات پالايشگاهها،کارخانه ها،ماشينهای بزرگ و... .

د)آنچه به علت کمی حجم وکوچکی اندازه،مطالعه جزئيات آن بدون چشم مسلح امکان پذير نيست.نظير ميکروبها وموجودات ذره بينی ديگر.

ه) انچه به دليل بعدمکان وزمان قابل دسترس نيست،نظيرنحوه تشکيل جلسات سازمان ملل ويا زندگی ايرانيان در اعصار گذشته.

و)آنچه به طور کلی در شرايط عادی دسترسی به آن مشکل وتا حدی غيرممکن است .مثل بررسی ساختمان اندامهای داخلی بدن وجريان خون دررگها.

مهم ترين ومتداولترين رسانه های سنگين آموزشی عبارتنداز:

­  پروژکتوراورهد

­  پروژکتوراوپک

­  پروژکتوراسلايد

­  پروژکتورچنداسلايدی

­  پروژکتورفيلم (18و16م م)

­  پروژکتورفيلم استريپ

­  پروژکتوراسلايد- فيلم استريپ

­  ضبط صوت

­  دوربين عکاسی

­  تلويزيون(مداربسته،سراسری)

­  ويديو

­  دوربين فيلم برداری

­  کامپيوتر

­  ماهواره

­  موتور(انواع ماشين)

­  تلسکوپ

­  آزمايشگاه(انواع ابزارهای سنگين مخصوص آزمايشگاهها)

­  ميکروسکوپ

­  ماشينهای آموزشی

­  راديو
تکنولوژيست آموزشی کيست وچه می کند؟

اين تعريف که تکنولوژی آموزشی مشابه پلی ميان ضرورتها و منابع وميان فرضيه وعمل است . نقش تکنولوژی آموزشی را به عنوان يک نظام رابط به خوبی نشان می دهد.دراين حالت می توان دو نوع تخصص را برای تکنولوژيست آموزشی پيش بينی کرد.

1-تکنولوژيست به عنوان کا رشناس عمومی در زمينه های مختلف آموزشی

2- تکنولوژيست اموزشی به عنوان کارشناس ويژه اموزشی دريک قلمرو کاملا"محدود.

تخصص اول: يعنی تکنولوژيست آموزشی به عنوان کارشناس عمومی مسايل آموزشی وپرورشی ،تشابه زيادی به اصطلاح پزشک عمومی دارد .همچنانکه يک پزشک عمومی درزمينه های مختلف علم پزشکی اطلاعات وتخصص لازم دارد،يک تکنولوژيست آموزشی هم می تواند درموردانواع تخصصهای تعليم وتربيت مهارت کافی کسب نمايد .قلمرواين تخصص محدودنيست،درحقيقت کار فعاليتهای مربوط به فرايند تدريس ويادگيری رادربرمی گيرد.

دررابطه با نظردوم يعنی: تکنولوژيست آموزشی به عنوان يک متخصص ويژه،دامنه فعاليت وتخصص محدودبه هريک ازتخصصهای موجود درامر آموزش وپرورش می شود. دراين حالت تکنولوژيست آموزشی ازقدرت درک وصلاحيت وژرف نگری بالا دريک زمينه آموزشی برخورداراست.

ميچل درارتباط با وظيفه عمومی يک تکنولوژيست آموزشی به عنوان يک حرفه، معتقدبه پنج کارکرد يا وظيفه به شرح زير است:

1-   مشاور در کارآموزيها

2-   توليدکننده موادآموزشی (توليدوارزيابی موادآموزشی)

3-   مدير مرکز منابع آموزشی

4-   گسترش دهنده نظامهای آموزشی

5-   برنامه ريزی آموزشی

باکمی دقت درمي يابيم که زمينه فعاليت مشاوره کارآموزی، بسيارگسترده ومتفاوت است.يکی ازاشتغالات عمده اوبايد ضمن شرکت درتصميم گيريهای مربوط به تهيه،سازماندهی وخريد وسايل آموزشی تشخيص دقيق نيازهای آموزشی،تعيين شيوهای کارآموزی وارائه راه حلهای مناسب دراين زمينه باشد.

فعاليتهای مربوط به توليد وارزيابی موادآموزشی هم بسيار متنوع است،که ساده ترين آنها يکدست کردن محتوا طراحی پيامها توليد ارزيابی انتخاب مهارتها وتکنیکها براساس محتوااست .

يک تکنولوژيست آموزشی بايد تکنيکهايی را برای گسترش نظام اموزشی ساده لازم است به کار ببرد درغالب اوقات نقش او نقش يک هماهنگ کننده ودرداخل يک گروه چند نظامی خواهدبود . حقيقت اين است که به منظور بهره گيری سالم از تکنولوژی اموزشی در امر تعليم و تربيت و تعيين وظايف شغلی او ما نيز درکشورخود با اين سوال روبرو شده ايم گسترش تکنولوژی اموزشی وزمينهای شغلی يک تکنولوژيست در ايران بايد چگونه باشد ؟

توجه به اين نکته ضروريست که عنوان تکنولوژيست اموزشی تعيين کننده يک نوع شغل وحرفه خاص نيست بلکه اين اصطلاح به کسانی اطلاق می شود که در زمينهای متفاوت اموزشی اتفاق نظر ندارند برای مثال ((ميچل)) زمينهايی را که تکنولوژيستهای اموزشی در ان فعاليت دارند اين چنين نام می برد :

-       تعيين رسانه اموزشی

-       پژوهش وگسترش ارتباطات اموزشی

-       تنظیم اموزش برنامه ای

-       تهيه برنامه های تلويزيون اموزشی

-       اماده سازی مواد برای اموزش از راه تصويروصدا

-       تدوين فيلمهای اموزش

-       بهره گيری ازتکنولوژی اطلاع رسانی (اتمورماتيک) دراموزش ازراه وسايل ديداری وشنيداری (سمعی و بصری)

-       سازماندهی ومديريت منابع اموزشی

-       انتشار مفاهيم اموزشی نظام اموزشی وارتباطات اموزشی

-       ايجاد رابطه ميان تکنولوژی اموزشی وبرخی ازمشاغل                               

به وضوح مشاهده می شود که ازديگاه ميچل بيشترين فعاليت تکنولوژيستهای اموزشی به نحوی در ارتباط با رسانهاست./ 0 نظر / 10 بازدید