دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مقایسه باورهای هوشی دانشجویان دانشگاه آزاد ...

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی مقایسه باورهای هوشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی


دانشگاه پیام نور

واحد روانسر

موضوع :

بررسی مقایسه باورهای هوشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و دانشگاه رازی

استاد :

سرکار خانم سوزان عارضی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول

کلیات

مقدمه: 3

بیان مسأله: 5

اهمیت و ارزش مسأله: 7

تعریف مفهومی باورهای هوشی: 8

تعریف عملیاتی باورهای هوشی. 8

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه: 10

پیشینهی نظری هوش: 10

تعاریف مفهومی هوش: 13

مفهوم باورهای هوشی. 15

عوامل مؤثر بر هوش: 16

انواع آزمونهای هوش: 16

طبقات هوش: 17

ویژگیهای اصلی آزمونهای هوشی: 17

سودمندی آزمونهای هوشی: 18

محدودیت آزمونهای هوش: 18

تعاریف هوش: 19

ماهیت هوش: 20

هوش هیجانی. 21

هوش شناختی. 23

1-2) هوش تصویری یا فضایی: 23

2-2) هوش زبان شناختی: 23

2-3) هوش منطقی ریاضی: 23

2-4) هوش مویسقیایی: 24

5-2) هوش جسمی حرکتی: 24

6-2) هوش میان فردی: 24

7-2) هوش درون فردی: 24

8-2) هوش طبیعت: 24

ویژگیهای افراد باهوش: 25

مفهوم هوشبهر: 26

تفاوتهای فردی و گروهی تواناییهای ذهنی: 29

1)تفاوتهای جنسی: 29

2)جمعیت خانواده و ترتیب تولد: 29

3)پایگاه شغلی پدر و مادر: 30

5)سن و ضریب هوشی: 32

عوامل مؤثر بر هوش: 33

دیدگاههای نظری در مورد هوش: 33

نظریهی روانسنجی: 34

نظریه ی عصبی- زیستی: 35

هوش سیال: 36

هوش متبلور: 36

نظریهی رشدی هوش: 37

موروثی بودن بهرهی هوشی. 38

رشد اجتماعی IQ.. 39

نظریه ی شناختی پردازش دادهها: 40

پیشینهی نظری باورهای هوشی: 43

نظریهی ذاتی و افزایشی. 44

پیامدها: 44

قدرت پیشبینی باورهای خود کار آمدی: 44

اهداف تبحری و اهداف عملکردی. 45

بازخورد منفی. 52

بازخورد مثبت.. 54

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

روش پژوهش : 61

جامعه تحقیق (آماری ) 61

روش نمونه گیری. 61

ابزار پژوهش... 61

روش تحلیل آماری. 61

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری. 75

منابع : 86

پیوستها 9

چکیده:

باورهای هوشی به رفتار فرد جهت داده و پیش‌بینی رفتار او را برای دیگران ممکن می‌سازد. جهت‌گیری هدفی نیز الگوی یکپارچه‌ای از باورها، اسناد و عواطف است که به رفتار تحصیلی فرد جهت می‌دهد و روش‌های مختلف نزدیک شدن، درگیر شدن و یا پاسخدهی به موقعیتهای پیشرفت را شامل می‌شود. بنابراین با هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه­ای باورهای هوشی دو گروه از دانشجویان است. جامعه­ی پژوهشی حاضر را دو گروه از دانشجویان دانشگاه آزاد و رازی کرمانشاه تشکیل می­دهند. در این پژوهش با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده 100 نفر از دانشجویان پسر و دختر شهر کرمانشاه از دو دانشگاه به­عنوان نمونه انتخاب شدند نتایج پژوهش نشان داد که: الف) اکثریت دانشجویان با جهت‌گیری هدفی تبحری دارای باور هوشی افزایشی هستند؛ ب) اکثریت دانشجویان با باور هوشی ذاتی دارای جهت‌گیری هدفی عملکردی هستند؛ ج) باورهای هوشی توانایی پیش‌بینی جهت‌گیری هدفی را دارد.

اینحا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده بود

دانلود فایل اصلی در سایت منبع :

دانلود پایان نامه

/ 0 نظر / 5 بازدید